8 tipov na zvládanie konfliktov vo vašej spoločnosti

Počuli ste už o riešení konfliktov?

Iste, akýkoľvek vzťah medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi môže mať nejaký konflikt, napokon, z rozdielov medzi ľuďmi sa rodí najviac nezhôd.

A pracovné prostredie samozrejme nie je výnimkou z tohto pravidla! Viete si predstaviť množstvo nezhôd, ktoré musia prekonať tímy z rôznych sektorov, aby dokončili projekty? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že pre profesionálov s rôznymi povahami môže byť veľmi ťažké spolupracovať?

Keď premýšľame o konfliktoch, prvý obraz, ktorý nám napadne, sú boje a nezhody. Hoci ide o bežné a často správne vnímanie tohto typu situácie, konflikt nemusí mať vždy negatívny alebo škodlivý význam.

Pri správnom riadení, pri zohľadnení všetkých faktorov, ktoré ich motivovali, môžu byť konflikty veľmi produktívne, najmä v rámci spoločností. A tu nastupuje dôležitosť zvládania konfliktov.

V tomto článku vám ukážeme, ako môže manažment konfliktov podporiť pozitívne zmeny v spoločnostiach a stať sa hnacím motorom prospešných zmien pre celú organizáciu.

Poď?

Čo je manažment konfliktov?

Vo všeobecnosti nie je manažment konfliktov nič iné ako súbor stratégií a praktík prijatých na prevenciu a riešenie konfliktov v pracovnom prostredí.

Ako „konflikty“ môžeme chápať: bitky, diskusie a nepokoje medzi pracovníkmi alebo medzi oddeleniami, nedorozumenia alebo nezhody medzi vedúcimi, nedodržiavanie príkazov, medzi ďalšie faktory, ktoré podkopávajú vnútornú harmóniu spoločnosti.

Cieľom riadenia konfliktov je čo najrýchlejšie bojovať s týmito problémami, čím sa zabráni negatívnym a vážnym následkom pre zúčastnené strany.

Je veľmi bežné, že firmy s veľkým počtom zamestnancov vytvárajú HR centrá špecializované na riadenie interných konfliktov, no nič nebráni tomu, aby sa praktiky vytvorené takýmito oddeleniami uplatňovali v akomkoľvek type spoločnosti.

Prečo je dôležité zvládať konflikty?

Je dôležité mať na pamäti, že manažment konfliktov pôsobí silne ako kontrola nad nezhodami, ktoré vznikajú v tímoch spoločnosti. A čo je hlavným aktívom organizácie? Presne tak, vaši spolupracovníci.

Zvládanie konfliktov je teda veľmi dôležitou úlohou, aby sa znížili medziľudské problémy medzi zamestnancami a zabránilo sa vzniku pracovného prostredia, ktoré sa vyznačuje nepriateľstvom alebo neúctou.

Môžete si dokonca položiť otázku: „Nebolo by však lepšie nechať zamestnancov, aby si svoje rozdiely vyriešili sami? Koniec koncov, všetci sú dospelí!

Väčšina profesionálov je nepochybne plne schopná vyriešiť bežné nezhody, bežné v každodennom živote každej spoločnosti.

Problém je, keď zamestnanci nie sú schopní odložiť svoje rozdiely bokom, aby našli ideálne riešenie problému, ktorému čelia, bojujúc v boji ega, aby určili, kto má pravdu alebo nie.

HR oddelenie zohráva v takýchto situáciách kľúčovú úlohu práve preto, aby sa takéto nedorozumenia nepremenili na nenapraviteľné vzťahové problémy.

Manažment konfliktov tak pomáha spoločnosti rozvinúť plný potenciál svojich zamestnancov poskytovaním vstupov tak, aby sa zosúladili všetky problémy vyplývajúce zo spolužitia a rozdielov v osobnostiach a svetonázoroch.

Okrem toho táto stratégia riadenia posilňuje organizačnú kultúru a vytvára motivujúce prostredie, v ktorom je každý vypočutý a rešpektovaný, dokonca aj v nepriaznivých situáciách, čím sa predchádza problémom so zapojením a nespokojnosťou zamestnancov.

Aké sú najčastejšie príčiny konfliktov vo firmách?

Ako sme spomínali na začiatku tohto článku, každý vzťah podlieha nezhodám a treniciam. V podnikovom prostredí existuje množstvo ľudských a procedurálnych faktorov, ktoré môžu viesť ku konfliktom, no my poukážeme na 3 z nich:

  • Štrukturálne faktory: keď dôjde k problému alebo zlyhaniu v pracovných tokoch, informáciách alebo interných politikách, ktoré sú zásadné pre hladký chod podniku;
  • Faktory správania: veľmi časté sú rozdiely v osobnosti a hodnotách medzi zamestnancami, zneužívanie moci, stres a emocionálne a postojové problémy zamestnancov;
  • Vonkajšie faktory: sú to udalosti mimo kontroly spoločnosti, ktoré môžu neočakávane ovplyvniť každodenný život organizácie, ako je napríklad pandémia, ktorá sa začala v roku 2020.

Okrem toho môžu spoločnosti čeliť problémom spôsobeným bežnejšími situáciami, ako sú oneskorenia projektov, zlyhania komunikácie, zlé prideľovanie zdrojov atď.

Vo všeobecnosti platí, že organizácie, ktoré majú dobre štruktúrovaný manažment konfliktov navrhnutý tak, aby sa vysporiadali s takýmito faktormi, majú tendenciu ľahšie riešiť problémy, ktoré vytvárajú.

Aká je úloha vedenia pri zvládaní konfliktov?

Keď sa spoločnosť zaoberá sprostredkovaním konfliktov v pracovnom prostredí, je nevyhnutné uznať úlohu lídrov spoločnosti v tomto type situácie.

Vždy, keď dôjde k stretom medzi členmi tímu, je úlohou manažéra hľadať prospešné a pozitívne riešenie pre všetkých zúčastnených a vyhodnotiť najlepšie riešenie daného problému.

Ak sa tak nestane, je veľmi pravdepodobné, že tento manažér bude musieť riešiť oveľa väčšie a negatívnejšie situácie, než sa predpokladalo, keďže z nevyriešeného jednorazového problému sa môže stať osobná nezhoda medzi stranami.

Tento typ prístupu (alebo skôr neprístupu) len prispieva k zvyšovaniu problému a vytváraniu osobných nezhôd medzi spolupracovníkmi, čo spôsobuje, že celý tím je zasiahnutý ťažkou a nepriateľskou klímou.

Z dlhodobého hľadiska môže táto situácia spôsobiť nedostatok profesionálnej angažovanosti, oddialiť projekty a sťažiť udržanie talentov, napokon, rivalita nie je vôbec motivujúca.

Preto je zodpovednosťou vedúcich predstaviteľov spoločnosti konať ako sprostredkovatelia konfliktov, ktorí zastávajú nestranné pozície a pomáhajú riešiť problémy primeraným spôsobom.

8 tipov na zvládanie konfliktov

Teraz, keď ste pochopili všetky základné pojmy o riadení konfliktov, je čas pozrieť si hlavné tipy na implementáciu tejto stratégie riadenia ľudí vo vašej spoločnosti.

Pracovné prostredie, ktoré si cení otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi všetkými svojimi zamestnancami, zabraňuje mnohým nedorozumeniam medzi pracovníkmi, najmä ak je jasná a priama komunikácia súčasťou firemnej kultúry.

Tento typ kultúry bráni tomu, aby problémy prepukli pri každom nešťastí, pretože každý už bude mať komunikáciu ako súčasť svojej rutiny ako spôsob riešenia problémov. Okrem toho táto stratégia zabraňuje vzniku klebiet a intríg v pracovnom prostredí a robí celý tím viac zladeným a orientovaným na riešenie problémov.

  • Uvedomte si dôležitosť pre tím

Je dôležité ukázať, že všetci zamestnanci sú súčasťou riešenia konfliktov, veď problémy, ktoré vznikajú pri každodennej práci, sú záujmom a zodpovednosťou každého.

Komunikácia, ktorá oceňuje tím a interné akcie, ktoré podporujú užšie medziľudské väzby medzi zamestnancami, výrazne prispievajú k rozvoju kolektívu a pocitu spolupatričnosti medzi profesionálmi.

To všetko umocňuje pocit, že zvládanie konfliktov je rutina, ktorú je možné vykonávať medzi samotnými členmi tímu, čo znižuje konflikty na osobnej úrovni a rozvíja autonómiu zamestnancov.

  • Zamerajte sa na koreň problémov

Toto je ďalšia stratégia, ktorá zabraňuje tomu, aby sa problémy brali osobne. Je možné, že dvaja kolegovia majú rozdielne názory na to, čo zákazník požadoval, pričom v skutočnosti je problém v spôsobe, akým boli pokyny odovzdané.

Rovnako ako zamestnanec môže mať ťažkosti s dodržiavaním pokynov manažéra, pretože vo svojej každodennej práci používa veľmi násilnú komunikáciu, ktorá odborníka odrádza.

Podstatné je identifikovať, odkiaľ pramenia nezhody a problémy, ktoré sa vo firme objavujú, aby sme ich mohli riešiť. Jedným zo spôsobov, ako identifikovať dôvod konfliktu, je porozprávať sa so stranami, ktorých sa situácia týka.

  • Hľadajte pozitívne riešenia pre každého

Toto je možno najťažší krok pri zvládaní konfliktov: nájsť riešenie, ktoré poteší všetky strany zapojené do problému.

Ale neexistuje žiadny spôsob! Jednou zo snáh manažmentu konfliktov je vyjednávať o riešeniach, ktoré sú prospešné pre obe strany, pretože to znižuje rozhorčenie a bráni tomu, aby sa problém v budúcnosti znovu objavil.

Jednou z najpoužívanejších stratégií je identifikácia spoločných záujmov medzi účastníkmi konfliktu.

Najvhodnejšou vecou v akejkoľvek stratégii zvládania konfliktov je, aby všetci zamestnanci absolvovali školenie a podporu, aby sa vyrovnali s každodennými nepriazňami a aby si v pracovnom prostredí uplatňovali pozitívne medziľudské vzťahy.

Školenie nenásilnej komunikácie a firemnej pohody môže byť prínosom pre celú spoločnosť, pretože pomáha pri emocionálnom a psychosociálnom rozvoji odborníkov.

  • Stanovte si termíny riešenia konfliktov

Aby bolo riešenie konfliktov ešte asertívnejšie, je potrebné stanoviť lehoty na ich riešenie.

Od momentu, keď vedenie alebo HR identifikuje problém, musí byť teda vytvorená stratégia na riešenie problému a jeho čo najrýchlejšie vyriešenie, pretože to zabráni tomu, aby sa nepriaznivá situácia predĺžila na dlhú dobu.

Stanovením lehoty na vyriešenie konfliktu majú strany zapojené do problému tendenciu ho riešiť rozumnejšie spolu so svojimi mediátormi, čo je veľmi dôležité, aby sa stali súčasťou riešenia a nie problému.

  • Vytvorte stratégie prevencie

Jedným z najlepších spôsobov riešenia konfliktov je predchádzať ich vzniku!

Preto je vytváranie stratégií predchádzania problémom v rámci spoločnosti nevyhnutné na riešenie rôznych typov konfrontácií.

Medzi tieto stratégie môžu patriť: školiace programy, vytváranie a zlepšovanie interných komunikačných kanálov, pravidelné interné prieskumy spokojnosti, vytváranie noriem, ktorými sa riadi postoj spolupracovníkov, rovnaké zaobchádzanie so všetkými odborníkmi, náborové procesy a hodnotenie kultúry vhodného kandidáta atď.

  • Vykonávať organizačné prieskumy klímy

Prieskumy organizačnej klímy a spokojnosti zamestnancov sú nevyhnutné pre každú spoločnosť, ktorá si cení blahobyt svojho podnikania, najmä preto, že pomáhajú identifikovať problémy a vnútorné spory.

Existuje množstvo technológií, ktoré uľahčujú aplikáciu organizačných klimatických prieskumov, ktoré tiež uľahčujú rozhodovanie a vývoj manažérskych stratégií na základe konkrétnych údajov.

Okrem toho môže klimatický prieskum pomôcť identifikovať ďalšie problémy, ak sa krížia s inými faktormi.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *