Zistite, čo je interný audit a ako ho robiť

Procesy interného auditu už mali v podnikateľskom prostredí veľmi negatívny nádych. Predtým to bolo vnímané ako prax venovaná len inšpekcia z represívneho hľadiska, keďže mnohí zamestnanci nevideli výhody a zlepšenia, ktoré to prinieslo do fungovania organizácie.

Napriek tomu, že v posledných rokoch získal väčší priestor, stále existuje veľa otázok týkajúcich sa koncepcie, postupov a funkcií interného auditu. S ohľadom na to sme pripravili obsah s úplnými informáciami o tejto téme, aby ste mohli odstrániť svoje pochybnosti a na základe toho to mohli urobiť správnym spôsobom.

Pokračujte v čítaní a pochopte, čo je interný audit, jeho význam, výhody, aplikácie a mini sprievodca správnym auditom.

Koniec koncov, čo je interný audit?

Vnútorný audit je názov daný pre súbor riadiacich činností o vnútorných kontrolách spoločnosti. Vo všeobecnosti sa ciele vnútorného auditu týkajú dosahovania cieľov inštitúciami. Ale aj napriek tomuto stručnému opisu existuje veľa aspektov auditu.

Nedostatok plánovania činností spoločnosti je, žiaľ, praxou, ktorá je bežná pre mnohé podniky, čo vedie k sérii nevhodných udalostí, ktoré prispievajú k značným rozpočtovým stratám. Plánovanie sa musí vykonávať interne aj externe a audit funguje takto: s cieľom kontrolovať vnútorné aktivity a správanie, usilovať sa o exponenciálny a neustály rast.

Dobrá audítorská práca sa osvedčuje priamo v administratívnych procesoch podniku na základe akčného plánu so štruktúrovanými aktivitami. Spomedzi týchto aktivít môžeme spomenúť:

  • uplatňovať, sledovať a analyzovať efektívnosť rozpočtových a funkčných kontrol;
  • zabezpečiť vykonávanie činností a plánov;
  • klasifikovať kvalitu vykonaných akcií.

Interný audit je súčasťou etáp dobrého a riadneho fiškálna a daňová správa. Vydali sme dokonca publikáciu venovanú výlučne významu daňového manažmentu pre podnik. Prečo si neprečítate aj tento obsah?

Výhody uplatňovania interných auditov

Okrem už spomenutých výhod môžeme zdôrazniť dôležitosť interného auditu v 4 hlavných bodoch:

zníženie rizika

Riadenie rizík alebo riadenie rizík je štruktúrovaný a koordinovaný prístup v rámci manažmentu spoločnosti, ktorého cieľom je identifikovať, kvantifikovať, reagovať a monitorovať dôsledky potenciálnych udalostí. Riadenie rizík implementované manažmentom je hodnotené internými audítormi z hľadiska účinnosti a efektívnosti. Riadenie rizík poskytuje široký prístup, ktorý ovplyvňuje tvorbu alebo zachovanie hodnoty organizácie.

Toto riadenie je definované ako proces vykonávaný predstavenstvom, manažmentom a iným sektorom subjektu určeným na identifikáciu možných eventualít, ktoré môžu mať vplyv na spoločnosť, overenie, či sa takýto problém nachádza v riadení rizík na prijateľnej úrovni. Všetky tieto aspekty sú v dôsledku toho väčšie bezpečnosť a predvídateľnosť o dosahovaní cieľov spoločnosti.

Zlepšenie v krokoch tímovej práce

Najlepšie využitie zručností a skúseností na efektívnejšie hodnotenie vnútornej kontroly, ako aj vyšetrovanie špeciálnych prípadov, si vyžaduje tímovú prácu ako spôsob zlepšovania postupov, prezentácie návrhov, analýzy a presnejšiu a vyladenejšiu komunikáciu.

Týmto spôsobom je vnútorný audítor základný kus pre harmóniu procesov v rámci spoločnosti. Práve z auditu vyplynie bezpečnosť kroku, ktorý treba urobiť.

Vedomosti a zručnosti

Profesionálni audítori musia mať nástroje na riadenie znalostí. Okrem zručností ako štatistika, štatistické riadenie procesov (SPC), benchmarking, systémové myslenie a mnohé iné.

Všetky tieto znalosti a zručnosti zaručujú cieľ identifikovať najlepšie praktiky a postupy pre účely analýzy a následnej implementácie, ako aj byť veľmi zaujímavé pre účely prispôsobenia metód alebo postupov aplikovaných inými auditmi.

Funkcie a aplikácie interného auditu

Audit nemôže prestať vykonávať čo najpresnejšie analýzy kvality, nákladov, produktivity a termínov. Preto sa audity vykonávajú s čo najlepším využitím zdrojov, najmä ak uvážime, že činnosti interného auditu nemajú pre externého klienta žiadnu pridanú hodnotu.

To si vyžaduje čo najefektívnejšie využívanie zdrojov a neustále zvyšovanie úrovne výkonu. Kontroly by sa mali zameriavať na významné problémy alebo prvky, vždy s cieľom zvýšiť vplyv na organizáciu.

Určite sme zistili, že prax interného auditu je ďalším bezpečnostným problémom, ktorý chráni vašu spoločnosť a vášho klienta, vyhnúť sa nepríjemnostiam a dokonca aj strata na zisku. Teraz, keď už viete o audite trochu viac, zanechajte na stránke svoj komentár a povedzte nám, čo si myslíte o tomto administratívnom zdroji a jeho výhodách.

Chcete sa dozvedieť viac o digitálnom účtovníctve? Pozrite si našu publikáciu: „Naučte sa správne aplikovať digitálne účtovníctvo v praxi“

Ako asertívne robiť interný audit

Teraz, keď už viete, ako to funguje a prečo je interný audit dôležitý, je čas, aby sme pochopili, ako správne robiť interný audit. Ak to chcete urobiť, musíte vykonať niekoľko jednoduchých – a dôležitých – krokov:

  1. definovanie cieľov a všeobecných cieľov vášho podniku;
  2. vytvoriť akčné plány s časovým plánom a štruktúrovanými úlohami;
  3. prezentovať zamestnancom hlavné body;
  4. byť si vedomý vykonávania činností a dodržiavania termínov;
  5. robiť úplné a presné správy.

Správy sú možno hlavným krokom v rámci interného auditu. Nájdete tam hlavné problémy, možné dôsledky a príležitosti na zlepšenie. Okrem toho so správami o internom audite je možné porozumieť ďalším krokom, ktoré treba podniknúť.

Interný audit je jedným zo základných procesov riadenia daní pre všetky podniky a teraz, keď viete, čo to je a ako to najlepšie urobiť, je čas ho uviesť do praxe.

About admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *